รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประกอบด้วย
นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 352,336,000 11.72
นาย สุวิน ไกรภูเบศ 285,736,000 9.5
น.ส. มณสุธาทิพ  มลาอัครนันท์ 10,000,000 0.33
นาง ทุเรียน ศรียงค์ 13,400 0
รวมกลุ่มนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ 648,085,400 21.55
2 นาง สุภาภรณ์ พรประภา 84,388,000 2.82
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 69,396,556 2.32
4 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์ 61,600,000 2.06
5 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา 52,454,200 1.75
6 นาย นคร หาญไกรวิไลย์ 31,850,000 1.06
7 นาย นิพัฒน์ เจริญกิจการ 28,500,000 0.95
8 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 26,075,000 0.87
9 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด 25,800,000 0.86
10 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 18,081,700 0.60
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
2565

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ อาทิ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประกอบด้วย
นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 352,336,000 11.72
นาย สุวิน ไกรภูเบศ 285,736,000 9.5
น.ส. มณสุธาทิพ  มลาอัครนันท์ 10,000,000 0.33
นาง ทุเรียน ศรียงค์ 13,400 0
รวมกลุ่มนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ 648,085,400 21.55
2 นาง สุภาภรณ์ พรประภา 84,388,000 2.82
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 69,396,556 2.32
4 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์ 61,600,000 2.06
5 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา 52,454,200 1.75
6 นาย นคร หาญไกรวิไลย์ 31,850,000 1.06
7 นาย นิพัฒน์ เจริญกิจการ 28,500,000 0.95
8 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 26,075,000 0.87
9 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด 25,800,000 0.86
10 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 18,081,700 0.60
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
2565

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ อาทิ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท