รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประกอบด้วย
นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 352,336,000 11.72
นาย สุวิน ไกรภูเบศ 285,736,000 9.5
น.ส. มณสุธาทิพ  มลาอัครนันท์ 10,000,000 0.33
นาง ทุเรียน ศรียงค์ 13,400 0
รวมกลุ่มนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ 648,085,400 21.55
2 นาย พรพงษ์ พรประภา 84,388,000 2.81
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 84,018,434 2.79
4 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์ 52,351,000 1.74
5 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา 49,654,200 1.65
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,387,489 1.21
7 นาย นคร หาญไกรวิไลย์ 33,950,000 1.13
8 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด 25,800,000 0.86
9 นาย พิชัย ภูริมาภรณ์ 20,000,000 0.67
10 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 15,233,500 0.51
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564
2565

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ อาทิ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประกอบด้วย
นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 352,336,000 11.72
นาย สุวิน ไกรภูเบศ 285,736,000 9.5
น.ส. มณสุธาทิพ  มลาอัครนันท์ 10,000,000 0.33
นาง ทุเรียน ศรียงค์ 13,400 0
รวมกลุ่มนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ 648,085,400 21.55
2 นาย พรพงษ์ พรประภา 84,388,000 2.81
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 84,018,434 2.79
4 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์ 52,351,000 1.74
5 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา 49,654,200 1.65
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,387,489 1.21
7 นาย นคร หาญไกรวิไลย์ 33,950,000 1.13
8 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด 25,800,000 0.86
9 นาย พิชัย ภูริมาภรณ์ 20,000,000 0.67
10 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 15,233,500 0.51
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564
2565

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ อาทิ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท