รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประกอบด้วย
นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 352,336,000 11.72
นาย สุวิน ไกรภูเบศ 285,736,000 9.5
น.ส. มณสุธาทิพ  มลาอัครนันท์ 10,000,000 0.33
นาง ทุเรียน ศรียงค์ 13,400 0
รวมกลุ่มนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ 648,085,400 21.55
2 นาย พรพงษ์ พรประภา 84,388,000 2.81
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 84,018,434 2.79
4 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์ 52,351,000 1.74
5 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา 49,654,200 1.65
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,387,489 1.21
7 นาย นคร หาญไกรวิไลย์ 33,950,000 1.13
8 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด 25,800,000 0.86
9 นาย พิชัย ภูริมาภรณ์ 20,000,000 0.67
10 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 15,233,500 0.51
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

2565

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

ดาวน์โหลด

2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ อาทิ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท