โครงการในอนาคต

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิด รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีโครงการในการขยายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่

บริษัทมีโครงการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความงาม สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นสายธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และจับตลาดในส่วนที่แตกต่างจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบันของบริษัท

  • การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมีนโยบายในการขยายการจัดจำหน่ายในช่องทางอื่นๆที่นอกเหนือจากช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

  • บริษัทมีแผนพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของบริษัทเอง , Affiliate Program รวมทั้งพัฒนาระบบขายตรงและ Shop License เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ที่สาขาของบริษัทยังครอบคลุมไม่ถึง รวมทั้งการพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดแมส ( Mass Market ) อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย โดยขยายจุดจำหน่ายสู่ร้าน เจเนอรัลเทรดและ โมเดิร์นเทรด ให้มากขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น
  • บริษัทมีแผนขยายตลาดต่างประเทศ เน้นการทำการตลาดร่วมกันและเพิ่มจำนวน SKUs สินค้า และเพิ่มจำนวนจุดจำหน่ายในรูปแบบของตัวแทนจำหน่าย Product Distributor, Product License, Shop License, กลุ่มประเทศเป้าหมายในเอเชีย เช่นตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mainland China) มีแผนศึกษาการสร้างฐานธุรกิจในประเทศจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตลาด เพื่อความสะดวกในการพัฒนาสินค้าใหม่และการบริหารจัดการตลาดในประเทศจีน จากช่องทางจำหน่ายร้านค้าทั่วไป (General Trade) เช่น คอนวีเนียนสโตร์ โมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์จำหน่ายผ่าน Cross Border E-Commerce

การลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ การลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้รองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  โดยในปี 2564 มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS ( Warehouse Management System )