สาส์นจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ปี 2565 ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัว 2.6% ต่อปี แม้จะขยายตัวแต่ก็ยังต่ำกว่าที่หลายแห่งคาดการณ์ไว้ การขยายตัวเป็นผลมาการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศ สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมความงามเติบโตประมาณ 4% และหลังจากนี้มองว่า แนวโน้มธุรกิจเครื่องสำอางและความงามจะมีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง คนหันกลับมาใช้ชีวิตปกติ ออกนอกบ้าน ถอดแมส กลับมาทำงานปกติ ไม่ work from home รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความงาม สุขภาพและผิวพรรณ  การเติบโตของสังคมออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงตัวสินค้าที่มีนวัตกรรมมากขึ้น และที่สำคัญธุรกิจความงามเป็นธุรกิจแห่งความสุขที่ทุกคนยังต้องการสวยงามต้องการสร้างภาพลักษณ์ เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีอยู่เสมอ

ผลประกอบการปี 2565  มีรายได้รวมทั้งสิ้น 365.46  ล้านบาท ลดลง 11.3 % จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 411.82 ล้านบาท ขาดทุนทางบัญชีสุทธิ  67.68 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 16.21 % จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 80.77 ล้านบาท ผลขาดทุนที่ลดลงเนื่องจากการปรับกลยุทธ์แนวทางบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ  แต่อย่างไรก็ตาม ปี 2566 คาดการณ์ว่าผลประกอบการจะกลับมาทำกำไร อันเนื่องมาจาก สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจดีขึ้น นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศจีนเริ่มทยอยกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และจากการที่บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงวางแผนการตลาดด้วยภาพลักษณ์ใหม่ พร้อมมุ่งเน้นเพิ่มความสามารถการทำกำไร ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในเกณฑ์ดี เชื่อว่าจะส่งผลให้ บริษัทเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา และฝ่ายบริหารขอให้ความมั่นใจว่าจะนำพาบริษัทให้สามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต โดยจะดำรงไว้ซึ่งความโปร่งใส ยึดถือหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

คณะกรรมการ

บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด ( มหาชน )