สาส์นจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2564 ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยรวมของประเทศ สำหรับภาคอุตสาหกรรมความงามได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน  ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน มีวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ “New Normal” เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ลดกิจกรรมทางสังคมลง เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมและเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นจากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด บริษัทจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ปรับกลยุทธ์การตลาดในด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบรับสถานการณ์ และความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เช่นกัน ส่งผลให้ผลประกอบการปี 2564 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 411.8  ล้านบาท ลดลง 47.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 786.8 ล้านบาท ขาดทุนทางบัญชีสุทธิ  80.8 ล้านบาท ผลประกอบการดีขึ้น โดยมีการขาดทุนลดลง 23.0 % จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 104.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดที่ยืดเยื้อยาวนาน  บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยง โดยการปรับกลยุทธ์และแผนธุรกิจตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ลดต้นทุนการผลิต การขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงอย่างมีนัยยะสำคัญ รวมทั้งลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2565 ถือว่า ยังมีการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่าต่อเนื่อง บริษัทได้วางกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 3 กลยุทธ์หลักเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และพัฒนาธุรกิจให้กลับมาแข็งแกร่งภายใน 3 ปี  ปี  ได้แก่

  1. พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (Re Model)
  2. ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ (Refresh Branding) ของ BEAUTY BUFFET และ
  3. ปรับโครงสร้างบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ (ReStructuring) ลดค่าใช้จ่ายด้วยขนาดองค์กรที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ  และช่องทางจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา และฝ่ายบริหารขอให้ความมั่นใจว่าจะนำพาบริษัทให้สามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต โดยจะดำรงไว้ซึ่งความโปร่งใส ยึดถือหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

คณะกรรมการ

บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด ( มหาชน )