นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ การตลาด บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Thailand Corporate Day ณ สำนักงาน Morgan Stanley ณ ประเทศสิงค์โปร์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL