ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 (E-AGM)รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น (กลาง) ประธานกรรมการ (รักษาการ),ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ (ที่ จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีระพงษ์  กิตติเวชโภคาวัฒน์ (ที่ จากซ้าย) กรรมการ และนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ (ที่ จากขวา ) กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้  (BEAUTY) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้คอมมูนิตี้ ถ.นวลจันทร์ วันที่ 27 เมษายน 2564
Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL