สถาบันไทยพัฒน์ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG 100) ปี 2560 จาก 656 บริษัทจดทะเบียน โดย Beauty เป็น 1 ใน 100 ของหลักทรัพย์จดทะเบียน และ เป็นกลุ่ม ของ ด้านบริการ (Service) การเปิดเผยกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของหลักทรัพย์จดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่กับข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน การส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัท และการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL