ประชุมสามัญ

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
   Download
  • * แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
   Download
  • * แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
   Download
  • * แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
   Download
  • * แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
   Download
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
   Download
  • * แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
   Download
  • * แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
   Download
  • * แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
   Download
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
   Download
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
   Download
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
   Download
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
   Download
  • นังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
   Download
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
   Download
  • ควาเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
   Download
  • สารสนเทศเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและการลงทุนในอาคารสิ่งปลูกสร้าง
   Download

รายงานการประชุม

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
   Download
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
   Download
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
   Download
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
   Download
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
   Download
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
   Download
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
   Download
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
   Download
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
   DownloadLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL