โครงสร้างผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

  • รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น
    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  • นายวิบูลย์ พจนาลัย
    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  • พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์
    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Dr. SUWIN KRAIBHUBES
นายแพทย์สุวิน
ไกรภูเบศ

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Dr. PEERAPONG KITIVESHPOKAWAT
ดร.พีระพงษ์
กิติเวชโภคาวัฒน์

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mrs. TANYAPON KRAIBHUBES
นางธัญญาภรณ์
ไกรภูเบศ

กรรมการบริษัท
Ms. MONSOOTHATIP MALAUKCARANUN
นางสาวมณสุธาทิพ
มลาอัครนันท์

กรรมการบริษัท
Mr. NORARIT KEETANON
นายนรฤทธิ์
คีตานนท์

กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL