สาสน์จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลประกอบการปี 2562 มีรายได้รวม 2,020.77 ล้านบาท กำไรสุทธิ 232.58 ล้านบาทลดลง เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 3,501.24 ล้านบาท กำไรสุทธิ 991.59 ล้านบาท เนื่องจากกำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศลดลง นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มผู้ซื้อสินค้ารายย่อยไปจำหน่าย (Small Wholesaler) ลดลงเป็นจำนวนมาก โดยได้รับผลกระทบจากกฎหมายควบคุมการนำเข้าสินค้าจีน ทำให้การส่งออกสินค้าทุกประเภทไปประเทศจีนน้อยลง แต่สถานการณ์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4/2562 ทั้งในส่วนของรายได้ กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ เป็นผลมาจากบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ในต่างประเทศมีการปรับธุรกิจตามยุทธศาสตร์ใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2562 มุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนกำไร ปรับโมเดลธุรกิจในต่างประเทศจาก non-official ไปเป็น official เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนโดยเฉพาะตลาดประเทศจีน บริษัทแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า(Product Distributor) เพื่อนำสินค้าเข้าจำหน่ายผ่านช่องทาง Cross Border E-commerce (CBEC) และผ่านช่องทางตลาดหลัก (General Trade) ที่ประกอบด้วยช่องทางออฟไลน์ และช่องทางออนไลน์ที่ ขณะเดียวกันในประเทศได้ดำเนินตามแผนงานการพัฒนาตลาดสินค้ากลุ่มอุปโภครวมถึงการวางแนวทาง E-Commerce ชัดเจนเพื่อเป็นฐานการขยายตลาดในปี 2563

ในปี 2563 มีแผนการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร International Beauty & Health Business ยกระดับแบรนด์สินค้าภายใต้การจำหน่ายของบริษัทเข้าสู่การเป็นแบรนด์ด้านความงามและสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียดของแผนงานปี 2563 ดังนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากช่องทางจัดจำหน่ายต่างประเทศและบริหารจัดการต้นทุนช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับตลาดต่างประเทศเน้นการขยายตัวเชิงรุก โดยรูปแบบธุรกิจจะเป็นระบบตัวแทนจำหน่าย Product Distributor ,Shop License , Shop in Shop หรือ Counter sales โดยเน้นการทำการตลาดร่วมกับตัวแทนจำหน่ายและเพิ่มจำนวน SKUs สินค้าเข้าจำหน่าย เน้นรุกตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องโดยวางแผนจะสร้างฐานธุรกิจในประเทศจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตลาด ,พัฒนาสินค้าใหม่และบริหารจัดการตลาดในประเทศจีน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากช่องทางจำหน่ายร้านค้าทั่วไป ( General Trade ) เช่น คอนวีเนียนสโตร์ โมเดิร์นเทรด และช่องทางอีคอมเมิรซ์ พร้อมทั้งวางแผนขยายจำนวนรายการสินค้าใหม่และจำนวน Platform ในช่องทาง Cross Border E-Commerce อย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาดในประเทศมุ่งเน้นขยายตลาดกลุ่มสินค้าอุปโภคที่มีโอกาสเติบโตสูงเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น มีแผนพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพร่วมกับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำด้านนี้เพิ่มขึ้น สำหรับช่องทางร้านค้าปลีกมุ่งเน้นการปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของสาขาที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งบริหารจัดการต้นทุนในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการทำการตลาดได้ด้วยตัวร้านค้าปลีกเอง (Local Store Marketing) สร้างโมเดลการขายสินค้าที่เป็นสินค้า Multi Brand เข้ามาจำหน่ายในร้าน Beauty Buffet เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุม สำหรับช่องทางอีคอมเมิร์ซ( E-Commerce) วางแผนบริหารจัดการโครงสร้างระบบอีคอมเมิร์ซและพัฒนาระบบรองรับพฤติกรรมการจับจ่ายผ่านมือถือให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและวางเป้าหมายรุกตลาดออนไลน์ด้วยกลยุทธ์ O2O ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทมีรายได้เติบโตก้าวกระโดด ซึ่งจากแผนการดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมาฝ่ายบริหารมั่นใจว่าบริษัทจะนำพาบริษัทเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สุดท้ายนี้ผมในฐานะของตัวแทนของผู้บริหารและพนักงาน ขอสัญญาว่าจะบริหารและดำเนินธุรกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อนำพาบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา

 

นายแพทย์สุวิน  ไกรภูเบศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด ( มหาชน )

Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL