อบรมการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า) และการดับเพลิงขั้นต้น