สาระสำคัญของงานโดยสรุป :

ปฏิบัติงานทางด้านคลังสินค้า ครอบคลุมกระบวนการ  การรับ การรับคืน การตรวจรับ การจัดเก็บ การจัด การจัดส่งสินค้า/ และวัตถุดิบภายในคลังสินค้า ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน/ประจำไตรมาส กระบวนการทำงานประจำวันที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบหลักและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ :

 1. ปฏิบัติงานทางด้านคลังสินค้าซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานทางด้านการรับ การรับคืน การตรวจรับ การจัดเก็บ การจัด และจัดส่งสินค้า/ วัตถุดิบ/ และอุปกรณ์ Non-Cosmetics ตามหน่วยงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
 2. ทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน/ ประจำไตรมาส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดูแลรักษาสินทรัพย์ของหน่วยงานที่ตนเองสังกัดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่ให้เกิดเสียหายหรือสูญหาย
 4. จัดทำบันทึกการทำงานประจำวันตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของบริษัทกฎระเบียบของฝ่ายและข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยที่ได้กำหนดไว้
 6. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบแจ้งหัวหน้างานได้รับทราบทันทีไม่เพิกเฉย
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job  Specification) :

อายุ :  18 – 30 ปี  

เพศ :  ชาย-หญิง

การศึกษา : ป.6, ม.3, ม.6 และปวช.

ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

ทักษะที่จำเป็น :    มีความขยัน กระตือรื้อร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

สามารถสมัครทางอีเมล Sujintra.sri@beautycommunity.co.th
และผ่าน Jobbkk ค่ะ https://www.jobbkk.com/jobs/profile/35047

สาระสำคัญของงานโดยสรุป :

 • เขียนโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม  แก้ไขและทดสอบโปรแกรมเมื่อพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและพัฒนางานระบบงานคอมพิวเตอร์

ความรับผิดชอบหลักและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ :

 1. Design, develop and operate web application and system both of frontend and backend to support company businesses.
 2. Monitor workflow automation to make sure it is constantly running.
 3. Solve problems on failures promptly within SLA.
 4. Understanding the business vision, value for a well-scoped business domain, and translating it to a great system design.

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job  Specification) :

อายุ : 27-35 ปี      

เพศ : ชาย/หญิง

การศึกษา : ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ผ่านงานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

คุณสมบัติอื่นๆที่จำเป็น

 1. Minimum degree or diploma in Computing, Computer Science, Engineering or related field.
 2. Minimum 3 - 4 year' experience in developing web application both of frontend and backend.
 3. In depth knowledge of PHP, CSS, JavaScript and object-oriented Laravel Framework
 4. Extensive knowledge of jQuery, RESTful/REST API.
 5. Experienced in API integration such as REST, JSON, SOAP, XML, node.js
 6. Experienced in MySQL/MariaDB.
 7. Strong in SQL command and skill.
 8. Experienced in development , deployment and monitoring with cloud service such GCP, firebase, google API, payment gateway API with omise and Apple Pay, digital ocean.
 9. Experienced with code versioning tools like Git.
 10. Intermediate knowledge of Linux command is a plus.
 11. Experience in System development and mobile application with React Native and /or other crossed-platform is a PLUS!

สามารถสมัครทางอีเมล Sujintra.sri@beautycommunity.co.th
และผ่าน Jobbkk ค่ะ https://www.jobbkk.com/jobs/profile/35047