คณะกรรมการบริหาร

 1. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายนรฤทธิ์ คีตานนท์
  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ่ม
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 4. นางสาวปิยะวดี จูฑะประชากุล
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขายและการตลาด (ค้าปลีก)
 5. นายชวรัตน์ ตันติผลานิสงฆ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขายและการตลาด (ค้าส่ง)
 6. นางดารณี ปะเถตัง
  เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

 1. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายนรฤทธิ์ คีตานนท์
  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ่ม
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 4. นางสาวปิยะวดี จูฑะประชากุล
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขายและการตลาด (ค้าปลีก)
 5. นายชวรัตน์ ตันติผลานิสงฆ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขายและการตลาด (ค้าส่ง)
 6. นางดารณี ปะเถตัง
  เลขานุการบริษัท