คณะกรรมการบริหาร

 1. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 3. นายนรฤทธิ์ คีตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 5. นางสาวปิยะวดี จูฑะประชากุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขาย
 6. นางดารณี ปะเถตัง ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ/เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

 1. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายนรฤทธิ์ คีตานนท์
  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ่ม
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 4. นางสาวปิยะวดี จูฑะประชากุล
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขายและการตลาด (ค้าปลีก)
 5. นายชวรัตน์ ตันติผลานิสงฆ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขายและการตลาด (ค้าส่ง)
 6. นางดารณี ปะเถตัง
  เลขานุการบริษัท